ดาว์นโหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม กลุ่ม กพร. ปี 2562

   
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน new
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 new
แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 new
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน
แบบฟอร์มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การจัดทำรายละเอียดข้อมูลโครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุดมศึกษา ภายใต้ภารกิจแก่นหลัก 4 ด้าน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแบบ OIT การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสาร คู่มือและแบบฟอร์มการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 (การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)
แบบฟอร์มรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับสมรรถนะของ สกอ. ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของประเทศ
ข้อมูลการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบันและบทบาทภารกิจตามกฎหมายใหม่ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบสำรวจความต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่บริการฐานข้อมูลงานบริการ เพื่อดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
แบบฟอร์มตัวชี้วัดในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก หนวยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ สกอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
 

เอกสารนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี OG

   

  การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ในองค์กรของ สกอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 new
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
การยกระดับการป้องกันการทุจริต และเกณฑ์การประเมิน ITA แบบใหม่ “ITA ยุคใหม่ ประเทศไทย 4.0”
การป้องกันการทุจริต และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน (KM) ภายใน สกอ.ปี 2561
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน (KM) ภายใน สกอ.ปี 2560
การศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรายงานสารสนเทศการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาในสภาวการณ์การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 | ตารางภาคผนวก
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน(KM) ภายใน สกอ.ปี 2559
กิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2559 : การประกวดบทความ
กิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2559 : การประกวดย่อหนังสือ
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สกอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
การศึกษาสภาวการณ์การผลิตและพัฒนากำลังคนระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2557 ของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน (KM) ภายใน สกอ.ปี 2558
การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน (KM) ภายใน สกอ.ปี 2557
   

เอกสารงาน PMQA

   
 
 
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทร 0-2610-5457-9,0-2354-5617-8     โทรสาร 0-2354-5618
 ส่ง E-mail : psdg@mua.go.th.
 
©2006 . All rights reserved  
new