แผนปฏิบัติราชการของ สกอ.และสถาบันอุดมศึกษา

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เดือนพฤศจิกายน 2556
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 ของ สกอ.สนผ 
แผนปฏิบัติการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตกรณีเกิดอุทกภัย 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2554 ของ สกอ.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ของ สกอ ปี 2554-2556
แผนยุทธศาสตร์ สกอ. พ.ศ.2552-2555 ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคมปี 2552
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 ของ สกอ.และสถาบันอุดมศึกษา 79 แห่ง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(2552-2554) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(2552-2554) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2554-2557) สกอ. สนผ.
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555 สกอ.สนผ.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการปี 2554-2556 (กพร.สป.)
รายงานสรุปผลการประชุมผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
รายงานร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยปี 2556-2560
แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558
 
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร.0-2610-5457-9,0-2354-5617  โทรสาร 0-2354-5618
E - mail : psdg@mua.go.th
©2006 . All rights reserved