คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 
     
คำรับรองการปฏิบัติราชการตามปีของ สกอ
2557
   
 
     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามปีของ สกอ. รอบ 6 เดือน
2555
2556
 
 
     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามปีของ สกอ. รอบ 12 เดือน
2557
   
 
     คำรับรองการปฏิบัติราชการตามปีระดับสำนัก หน่วยงาน ของ สกอ.
2557
 
     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามปีระดับสำนัก หน่วยงาน ของ สกอ. รอบ 6 เดือน
 
     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามปีระดับสำนัก หน่วยงาน ของ สกอ. รอบ 12 เดือน
2557
 
     คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
 
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร.0-2610-5457-9,0-2354-5617  โทรสาร 0-2354-5618
E - mail : psdg@mua.go.th
©2006 . All rights reserved