การศึกษาสภาวการณ์การผลิตและพัฒนากำลังคนระหว่างปีการศึกษา
2553 - 2557

ของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์