กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สกอ.ยินดีตอนรับ

วิสัยทัศน์ สกอ."สกอ.ขับเคลื่อนอุดมศึกษาเพื่อชี้นำสังคมไทยให้ก้าวไกลสู่นานาชาติ"
ค่านิยมร่วม สกอ. “ร่วมทีมทำงาน สร้างสรรค์องค์กร สอดคล้องเป้าหมาย โปร่งใสเป็นธรรม นำประโยชน์ส่วนรวม”

  ดาว์นโหลดแบบฟร์อม เอกสารกลุ่ม กพร.ตั้งปี 2552-2555
 
   
   
   
เอกสารนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี OG
   
   
เอกสารงาน KM
   
   
เอกสารงาน PMQA
   
 
 
 
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทร 0-2610-5457-9,0-2354-5617-8     โทรสาร 0-2354-5618
 
  ส่ง E-mail : psdg@mua.go.th.
 
©2006 . All rights reserved