กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน กระบวนการรองรับภาวะฉุกเฉินและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

  กระบวนการสร้างคุณค่า   ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน


 
กระบวนการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา
คู่มือที่ 1
       
กระบวนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา
คู่มือที่ 2
    คู่มือที่ 3
       
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา
คู่มือที่ 4
    คู่มือที่ 5
       
กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
คู่มือที่ 6
       
กระบวนการติดตามประเมินผลอุดมศึกษา
คู่มือที่ 7
       
กระบวนการสนับสนุน ชื่อคู่มือปฎิบัติงาน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือที่ 8
    คู่มือที่ 9
    คู่มือที่ 10
    คู่มือที่ 11
       
กระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือที่ 12
    คู่มือที่ 13
       
กระบวนการบริหารการคลังและพัสดุ
คู่มือที่ 14
    คู่มือที่ 15
    คู่มือที่ 16
       
กระบวนการรองรับภาวะฉุกเฉิน ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน
กรณีไฟไหม้
คู่มือที่ 17
       
กรณีระบบสารสนเทศล่ม
คู่มือที่ 18
       
กรณีเกิดการจลาจล (ม็อบ)
คู่มือที่ 19

 

     
คลิกกลับไปหน้าหลัก
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทร 0-2610-5457-9,0-2354-5617-8     โทรสาร 0-2354-5618

ส่ง E-mail : psdg@mua.go.th.

©2006 . All rights reserved