วิสัยทัศน์
        กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นองค์กรประสิทธิ์ภาพที่มุ่งพัฒนาการอุดมศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ
 
อำนาจหน้าที่
 
        1. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
        2. วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
        3. ประสานงานและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
        4. กำกับ ติดตามแบะประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
ภารกิจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
        พัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าโดยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 
     1. ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     2. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก หน่วยงาน กลุ่มงาน และระดับบุคคลในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     3. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
     4. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการให้กับบุคลากรของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งทำให้ได้ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     6. ร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
     7. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์และสรุปภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสถาบันอุดมศึกษา
     8. ร่วมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     9. ร่วมจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     10. จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะคณะทำงานและปรึกษาภายในหน่วยงาน(ก.พ.ร.)เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการ
 
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร.0-2610-5457-9,0-2354-5617      โทรสาร 0-2354-5618
E - mail : psdg@mua.go.th
©2006 . All rights reserved