รายละเอียดตัวชี้วัดระดับสำนัก/หน่วยงาน ของ สกอ ปี 2554

 
1. สำนักอำนวยการ
2. สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
3. สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
4. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
5. สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
6. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
7. สำนักส่งเสริมแลพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
8. สำนักงานบริหารวิทยาลัยชุมชน
9. กลุ่มพัฒนารระบบบริหาร
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
11. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(IT)
12. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย(TCU)
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร.0-2610-5457-9,0-2354-5617  โทรสาร 0-2354-5618
E - mail : psdg@mua.go.th
©2006 . All rights reserved